Gebruiksvoorwaarden van de Website

Laatst bijgewerkt op 17 december 2021.

Welkom op www.calderaspas.nl de Website van Watkins Wellness® (“Watkins”). Wij hosten deze Website en de App van Caldera® Spas voor algemene promotiedoeleinden, investeerdersrelaties en publieke informatie. Bovendien hosten wij de Caldera Spas-App als een optionele tool die u in staat stelt specifieke aspecten van uw spa te bekijken en/of na te kijken. De volgende Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website, de App van Caldera Spas en andere websites en apps, die worden beheerd door Watkins en deze Gebruiksvoorwaarden weergeven of ernaar linken (samen met alle hierin beschikbare Inhoud, Software, materiaal en diensten alsook opvolger(s) van de Website(s) en App(s), samen de “Website of App” genoemd, “Website of App” of “App”). Lees ze aandachtig door! Door deze Website of App te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U mag deze Website en/of App niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten hierbij alle aanvullende voorwaarden die door ons op de Website en/of App worden geplaatst of die op een andere manier door ons aan u ter beschikking worden gesteld.

Tenzij uit de context anders blijkt, verwijst (i) “Watkins Wellness“, “Watkins“, “ons”, “wij” en “onze” in deze Voorwaarden naar Watkins Wellness en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen, (ii) “Inhoud” verwijst naar alle teksten, documenten, foto’s, afbeeldingen, grafieken, logo’s, emblemen, ontwerpen, lay-outs, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal, audio- en videopresentaties en andere informatie die door ons op, via of in verband met deze Website en/of App wordt verstrekt, met inbegrip van gebruikersinterfaces en de selectie, coördinatie en rangschikking van dergelijke informatie en/of materiaal, en (iii) “Software” verwijst naar alle software die op de Website of App kan worden gedownload.

Door gebruik te maken van de Website of App bevestigt u dat u meerderjarig bent en deze Voorwaarden kunt aanvaarden.

Deze Voorwaarden bevatten een bindende arbitrageclausule die, zoals verder uiteengezet in het hoofdstuk “Toepasselijk recht en arbitrage” hieronder, stoelt op het gebruik van arbitrage op individuele basis om geschillen op te lossen, in plaats van juryrechtspraak of andere gerechtelijke procedures, of groepsacties van welke aard dan ook.

Wijzigingen aan deze Website, de App of deze Voorwaarden

Wij kunnen deze Website of App (met inbegrip van de toegang tot deze Website of App via links van derden) op eender welk moment, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting ten opzichte van u; kosten voor het gebruik van deze Website of App aanrekenen, wijzigen of opheffen; of aanbiedingen doen aan sommige of alle gebruikers van de Website of App. Wij kunnen deze Voorwaarden ook op eender welk moment wijzigen door u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen via eender welk redelijk middel, waaronder het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden op de Website of App. Dergelijke wijzigingen aan de Voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele geschillen tussen u en ons, die zijn ontstaan vóór de datum waarop wij de gewijzigde Voorwaarden hebben geplaatst of wij op een andere manier hebben kennisgegeven van dergelijke wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Website en/of App na de bekendmaking van dergelijke wijzigingen, houdt in dat u de wijzigingen aan de Voorwaarden aanvaardt. Onder “Laatst bijgewerkt” vindt u hierboven de datum waarop deze Voorwaarden het laatst werden gewijzigd. 

Informatie verstrekt via de Website of App

Het verstrekken van informatie via de Website of App valt onder ons Privacybeleid, ‘dat terug te vinden is op privacybeleid (het “Privacybeleid”). U verklaart en garandeert dat alle gegevens die u verstrekt in verband met de Website of App, juist en volledig zijn en blijven, en dat u die gegevens, indien nodig, zal beheren en bijwerken.

Intellectuele eigendom

De Website en App zijn eigendom van en worden beheerd door Watkins in samenwerking met anderen op basis van contractuele afspraken. De Website en App, met inbegrip van de Inhoud en Software (en alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die daarmee verband houden) zijn en blijven eigendom van Watkins en haar licentiegevers en leveranciers. De Website en App, met inbegrip van de Inhoud en Software, en de selectie, compilatie, verzameling, ordening en samenstelling daarvan, worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, handelsmerkrecht en andere rechten en wetten met betrekking tot intellectuele eigendom of eigendomsrechten. U erkent dat deze rechten geldig en afdwingbaar zijn. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de onderstaande paragraaf “Toegelaten en verboden gebruik”, of tenzij Watkins vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend, stemt u ermee in de Website of App of het materiaal dat via de Website of App beschikbaar wordt gesteld niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden of er afgeleide werken op te baseren (hetzij geheel of gedeeltelijk).

De handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, productverpakkingen, ontwerpen, bedrijfslogo’s en emblemen die op deze Site worden getoond zijn exclusieve eigendom van Watkins, onze externe licentiegevers of hun respectievelijke eigenaars, en vallen onder de bescherming van Amerikaanse en internationale handelsmerkrechten en andere rechten en wetten met betrekking tot eigendom. Onze handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Caldera®, Utopia®, Paradise® en Vacanza®. De handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken van Watkins, al dan niet gedeponeerd, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ons is, op een manier die verwarring kan veroorzaken. Niets op de Website of App mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsnaam, handelsmerk, dienstmerk of logo te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Registratie

Sommige onderdelen van de Website of App zijn mogelijk alleen toegankelijk na registratie bij de Website of App. Wanneer en indien u zich registreert op de Website of App, gaat u ermee akkoord om (a) juiste, up-to-date en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd in ons registratieformulier (met inbegrip van uw e-mailadres) en (b) uw gegevens (met inbegrip van uw e-mailadres) te beheren en bij te werken om deze juist, up-to-date en volledig te houden. U erkent dat, indien de door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, achterhaald of onvolledig is, wij ons het recht voorbehouden uw gebruik van de Website of App (of een deel daarvan) op te schorten of te beëindigen.

Als onderdeel van het registratieproces zal u gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Wij kunnen een gebruikersnaam, wachtwoord of andere gegevens, die u ons verstrekt tijdens de registratie, weigeren of eisen dat u deze wijzigt, onder meer wanneer deze gegevens u in staat stellen om u voor te doen als iemand anders, wanneer deze illegaal zijn of kunnen zijn, beschermd zijn of kunnen zijn door handelsmerkrecht of ander eigendomsrecht, vulgair of anderszins aanstootgevend zijn, of verwarring kunnen veroorzaken, zoals door ons naar eigen goeddunken wordt bepaald. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord en een dergelijke gebruikersnaam en wachtwoord zijn louter bedoeld voor persoonlijk gebruik. U gaat ermee akkoord om uw gebruik van of toegang tot de Website of App niet over te dragen of door te verkopen aan derden. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account bij ons niet langer veilig is, dan dient  u onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen door naar www.calderaspas.nl te gaan en ons ogenblikkelijk van het probleem op de hoogte te stellen. Dit kan door ons een e-mail te sturen via het gedeelte “Contact opnemen” of door te bellen met de klantendienst op +1-800-999-4688, ext. 8432.  U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd (met inbegrip van Aankopen (zoals hieronder beschreven), indien van toepassing), ongeacht of u daarvoor toestemming hebt gegeven of niet.

Toegelaten en verboden gebruik

Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden en uitsluitend zolang Watkins u toegang verleent tot de Website of App en u deze mag gebruiken, mag u één elektronische of papieren kopie maken van de informatie die op een scherm van deze Website of App staat, op voorwaarde dat u de kopie uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden gebruikt, en dat u (i) alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat, (ii) de Inhoud niet wijzigt of gebruikt op een manier die een associatie met één van onze producten, diensten of merken suggereert en (iii) geen delen van de Inhoud downloadt naar een database die gebruikt kan worden om toekomstige downloads van deze Website of App te voorkomen. U mag slechts één versie gebruiken van alle Software die via de Website of App beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik of downloaden van de Software is onderworpen aan de aanvaarding van de voorwaarden van alle licentieovereenkomsten die betrekking hebben op dergelijke Software, met inbegrip van overeenkomsten van derden. Door de Software aan te schaffen of te gebruiken, stemt u in met dergelijke voorwaarden en bepalingen. Door het gebruik van de Website of App, de Inhoud en de Software stemt u ermee in om alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven.

U mag in verband met de Website of App niet overgaan tot het volgende:

Materiaal of ontwerpelementen van deze Website of App, enig ander deel van deze Website of App, of gebruik van of toegang tot de Website of App, reproduceren, uploaden, posten, verzenden, weergeven, wijzigen, aanpassen, vertalen, er afgeleide werken op baseren, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, uitlenen, delen, verspreiden, opnieuw verdelen of anderszins gebruiken of exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

De Website of App, met inbegrip van alle Inhoud of Software, gebruiken of betreden voor commerciële doeleinden;

De Software of enig deel van de Website of App onderwerpen aan reverse engineering, decompilatie of disassemblage, of anderszins proberen de broncode of handelsgeheimen van de Website, App of Software te achterhalen, behalve indien een dergelijke beperking uitdrukkelijk verboden is door de geldende wetgeving;

De veiligheid van de Website of App schenden of proberen te schenden;

Het gebruik van de Website of App door andere bezoekers of leden beperken of verhinderen, inclusief, zonder beperking, door middel van “hacking” of defacing van eender welk deel van de Website of App;

De Website of App, met inbegrip van alle Inhoud of Software, gebruiken voor onrechtmatige, frauduleuze of anderszins onwettige doeleinden;

U uitgeven voor een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Watkins; valse verklaringen afleggen of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw connectie met een andere persoon of entiteit in verband met de Website of App; zeggen of impliceren dat de uitspraken die u doet door ons worden onderschreven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of de Website of App, met inbegrip van alle Inhoud of Software, wijzigen of gebruiken op een manier die een verband met ons of een van onze producten, diensten of merken suggereert;

Het verzenden, plaatsen of op een andere manier beschikbaar stellen via of in verband met de Website of App van (a) enige inhoud of informatie die onwettig, frauduleus, bedreigend, onterend, vernederend, hatelijk, intimiderend, beledigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op de rechten en waardigheid van anderen; (b) alle materiële, niet-openbare informatie over bedrijven zonder toestemming daartoe; (c) informatie of materiaal dat beschermd is door een handelsgeheim, auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of privacy of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht van een derde partij, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokken eigenaar; (d) elk materiaal dat aanleiding kan geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit inhoudt; of dat aanzet tot of instructieve informatie verschaft over illegale activiteiten of activiteiten zoals “hacking”, “cracking” of “phreaking”; of (e) advertenties, uitnodigingen, junkmail, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie (behalve indien anders uitdrukkelijk door ons toegestaan);

Spammen of flooding;

Het verzenden, plaatsen of op een andere manier beschikbaar stellen via of in verband met de Website of App van enige software of ander materiaal dat virussen, wormen, Trojaanse paarden, “Easter eggs”, gebreken, datumbommen, tijdbommen, spyware of andere computercodes bevat, alsook bestanden, programma’s of items van destructieve aard die schadelijk of invasief zijn of kunnen zijn, of die bedoeld zijn om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen, of het gebruik ervan te controleren (elk een “Virus” genoemd);

Het verwijderen van mededelingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die in de Website of App, inclusief de Inhoud of Software, zijn opgenomen;

Een deel van de Website of App “framen” of “spiegelen”, of op een andere manier een deel van de Website of App opnemen in een product of dienst, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

Het gebruik van een robot, spider, site of app search/retrieval applicatie of ander handmatig of automatisch apparaat of proces om de inhoud van en informatie op de Website of App op te zoeken, te indexeren, te scrapen of te “dataminen” ; om op een andere manier inhoud of informatie met betrekking tot de Website of App te verzamelen; om de navigatiestructuur of presentatie van de Website of App, of de inhoud ervan, op enige andere wijze te reproduceren of te omzeilen. Niettegenstaande het voorgaande en mits naleving van de instructies in het bestand robots.txt, dat terug te vinden is in de rootmap van de Website of App, geeft Watkins de beheerders van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de Website of App te kopiëren, met als enig doel en uitsluitend voor zover dit nodig is voor het maken van openbaar toegankelijke, doorzoekbare indexen van het materiaal, maar niet voor het opslaan of archiveren van dergelijk materiaal. Watkins behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen op eender welk moment en zonder kennisgeving te herroepen, hetzij in het algemeen, hetzij in specifieke gevallen.

De Website of App gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen of diensten te kopen of verkopen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

Een database aanmaken door systematisch inhoud van de Website of App te downloaden en op te slaan;

De Website of App gebruiken om anderen te belasteren, te misbruiken, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins hun wettelijke rechten te schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de privacy- of publicatierechten van anderen, of informatie te verzamelen over bezoekers of leden van de Website of App zonder hun uitdrukkelijke toestemming; of

Anderszins de werking van de Website of App of de servers of netwerken die worden gebruikt om de Website of App beschikbaar te stellen, te verstoren of hinderen; of eisen, procedures, beleidsregels of voorschriften van dergelijke netwerken schenden.

Uw gebruik van de Website of App is afhankelijk van uw naleving van de gedragsregels die in deze sectie worden uiteengezet; uw niet-naleving van deze regels kan leiden tot de stopzetting van uw toegang tot de Website of App. Als u Software downloadt van de Website of App, wordt dergelijke Software op beperkte basis aan u in licentie gegeven door ons of door de eigenaar van dergelijke Software. Het eigendomsrecht op de Software wordt niet aan u overgedragen. U bent eigenaar van het medium waarop de Software is opgenomen, maar wij of onze derde-licentiegevers behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Software, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U mag de Software niet doorverkopen of overdragen aan een derde.

Forums, inzendingen en openbare communicatie

Deze Website of App kan het gebruikers mogelijk maken om bepaald materiaal of een bepaalde inhoud beschikbaar te maken (genaamd een “Inzending”), via of in verband met de Website of App, inclusief op de Website of in de interactieve diensten van de App, bijvoorbeeld in een chatzone, op een prikbord of ander forum, of via chatfuncties, commentaren of e-mails, of door middel van andere berichtgevingsfuncties (elk een “Forum” genoemd). Elk Forum op de Website of App is een gratis dienst waarmee u opmerkingen over Producten (zoals hierna beschreven) kunt delen op onze Website of App. Als u deelneemt aan een Forum op de Website of App, kan de informatie die u via een Inzending bekendmaakt openbaar beschikbaar gesteld worden. U moet dus goed overwegen of u daar persoonlijke, financiële of andere gevoelige informatie wilt bekendmaken.  Indien u beslist om persoonlijk identificeerbare of andere gegevens openbaar bekend te maken via de Website of App, met inbegrip van een Forum, dan gebeurt dat op eigen risico.

Voor alle duidelijkheid, u behoudt het eigendom van uw Inzendingen. Voor elke Inzending verleent u aan ons en aan de door ons aangewezen personen een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar, sublicentieerbaar (via meerdere niveaus), toewijsbaar, eeuwigdurend, onherroepelijk recht en licentie om een dergelijke Inzending te reproduceren, (in het openbaar of anders) te vertonen en op te voeren, te verspreiden, er afgeleide werken op te baseren, aan te passen (inclusief bewerken, wijzigen, vertalen en opnieuw formatteren), te verzenden, te maken, te laten maken, te verkopen, te koop aan te bieden, te importeren en anderszins te gebruiken, te analyseren en exploiteren, of een dergelijke Inzending op te nemen in elke nu bekende of later ontwikkelde vorm of medium, voor welk doel dan ook, met inbegrip van commerciële of promotionele doeleinden, zonder vergoeding aan u of een derde. Voor alle Inzendingen verklaart en garandeert u dat u beschikt over alle nodige rechten om de in dit deel toegekende licenties te verlenen en dat dergelijke Inzendingen en uw verstrekking daarvan via of in verband met de Website of App, volledig en juist zijn, niet frauduleus, onrechtmatig of anderszins in strijd zijn met enige toepasselijke wetten, regels, voorschriften of rechten van derden. U doet verder onherroepelijk afstand van alle “morele rechten” of andere rechten met betrekking tot de toekenning van het auteurschap of de integriteit van materialen en dit voor alle Inzendingen, reeds ingediende en toekomstige, onder eender welke toepasselijke wetgeving of wettelijke theorie.

Watkins kan niet voorkomen dat andere personen die toegang krijgen tot deze Website of App gebruik maken van Inzendingen en persoonsgegevens die zij hier vinden, zelfs als hun gebruik van die informatie in strijd is met de wet, of met uw persoonlijke privacy of veiligheid. Geen van de Inzendingen zal van onze kant onderworpen zijn aan enige verplichting, hetzij van vertrouwelijkheid, naamsvermelding of anderszins, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van Inzendingen.

Wanneer u aan een Forum deelneemt, moet u er niet van uitgaan dat mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn, weten wat ze zeggen te weten of gelieerd zijn aan wie ze zeggen gelieerd te zijn. Op een Forum verkregen informatie is mogelijk niet betrouwbaar en het is geen goed idee om te (ver)handelen of een beleggingsbeslissing te nemen die uitsluitend of grotendeels gebaseerd is op informatie die u niet kunt bevestigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of juistheid van informatie en zijn niet aansprakelijk voor handels- of investeringsbeslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.

Wij kunnen ons, al dan niet uitdrukkelijk, het recht voorbehouden om, zonder verplichting, informatie (met inbegrip van Inzendingen of berichten, informatie, inhoud of ander materiaal dat naar u wordt verzonden of door u wordt ontvangen in verband met de Website of App of de Forums of eigenschappen en functies daarvan) te monitoren, te scannen, te onderscheppen, te beoordelen, te analyseren, op te slaan, te wijzigen of te verwijderen, op eender welk moment, ook wanneer deze nog in transit is, en voor en nadat de informatie is opgeslagen of beschikbaar gesteld via de Website of App, alsook om uw toegang tot of uw gebruik van de Website of App op te volgen, te evalueren of te analyseren, telkens met behulp van manuele, geautomatiseerde of andere middelen, en voor eender welk doeleinde, waaronder de doeleinden die beschreven kunnen zijn in het Privacybeleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om dergelijke informatie, de omstandigheden waarin die is verzonden en de identiteit van de verzender bekend te maken aan derden, om welke reden of voor welk doel dan ook.

Een post op het getuigenissen-prikbord is geen efficiënte manier om ons te vertellen dat u hulp nodig hebt bij een bestelling of met een functie op de Website of App. Als u ons een specifiek probleem wilt voorleggen, dan kunt u een e-mail sturen via de rubriek “Contact opnemen” op https://www.calderaspas.co.uk/klantenservice of bellen met de klantendienst op +1-800-999-4688, ext. 8432. Watkins wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor enig verzuim van haar kant om hulp te bieden bij een specifiek probleem dat op deze Website of App wordt vermeld.

Regels voor sweepstakes, wedstrijden en spelletjes

Alle sweepstakes, wedstrijden, enquêtes, spelletjes of gelijkaardige promoties (samen de “Promoties” genoemd) die beschikbaar worden gesteld via de Website of App kunnen onderworpen zijn aan specifieke regels, los van deze Voorwaarden. Door deel te nemen aan Promoties bent u gebonden aan dergelijke regels. Wij verzoeken u dringend om de regels te lezen die van toepassing zijn op en gekoppeld zijn aan de specifieke activiteit, en om u vertrouwd te maken met ons Privacybeleid (te vinden op https://www.calderaspas.nl/privacybeleid) dat, naast deze Voorwaarden, van toepassing is op alle informatie die u indient in verband met dergelijke Promoties. In zoverre de bepalingen en voorwaarden van dergelijke regels in strijd zijn met deze Voorwaarden, gelden de bepalingen en voorwaarden van de regels die specifiek betrekking hebben op de Promotie.

Aankopen doen

De Website of App kan lijsten, beschrijvingen en afbeeldingen van goederen of diensten, of hiermee verbonden bonnen of kortingen (samen de “Producten” genoemd) beschikbaar stellen, alsook verwijzingen en links naar de Producten. Dergelijke Producten kunnen door ons of door derden beschikbaar gesteld worden en dat voor eender welk doeleinde, met inbegrip van algemene informatiedoeleinden. Wij kunnen de mogelijkheid bieden om bepaalde Producten aan te kopen of anderszins te verkrijgen via de Website of App (i.e. een “Aankoop”). Als u een Aankoop wilt doen, dan zult u door Watkins of de derde leverancier van het Product gevraagd worden om bepaalde informatie met betrekking tot uw Aankoop te verstrekken, zoals uw creditcardnummer, de vervaldatum daarvan, uw factuuradres, uw verzendgegevens en andere relevante informatie. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET WETTELIJKE RECHT HEBT OM EEN OF MEER CREDITCARDS TE GEBRUIKEN, VOOR EENDER WELKE AANKOOP. Door dergelijke informatie te verstrekken verleent u Watkins het recht om deze informatie te gebruiken, op te slaan en openbaar te maken in overeenstemming met ons Privacybeleid, inclusief, zonder beperking, door dergelijke informatie aan derden te verstrekken met het oog op het vergemakkelijken van de voltooiing van Aankopen die door u of in uw naam werden geïnitieerd. U stemt ermee in dat alle informatie die u aan Watkins of dergelijke derde leverancier verstrekt juist, up-to-date en volledig zal zijn. U stemt ermee in alle kosten, die door u of door gebruikers van uw account en creditcard (of een ander toepasselijk betalingsmechanisme) worden gemaakt, te betalen zijn tegen de prijs of prijzen die geldig zijn op het moment dat dergelijke kosten worden gemaakt, met inbegrip van alle verzendings- en afhandelingskosten. U zult ook verantwoordelijk zijn voor het betalen van eventuele belastingen die betrekking hebben op uw Aankopen. Beschrijvingen of afbeeldingen van, of verwijzingen naar, Producten op de Website of App houden niet in dat Watkins dergelijke Producten onderschrijft. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, dergelijke beschrijvingen, afbeeldingen of verwijzingen te wijzigen, de bestelhoeveelheid van een Product te beperken en/of u deze dienst te weigeren. Voordat Watkins een bestelling aanvaardt, is het mogelijk dat informatie die van toepassing is op een Aankoop eerst geverifieerd moet worden. Wij geven geen verklaringen over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van Productlijsten, -beschrijvingen of -afbeeldingen (met inbegrip van functies, specificaties en prijzen die daarin opgenomen zijn). Dergelijke informatie, alsook de prijs en beschikbaarheid van een Product (inclusief de geldigheid van een bon of korting), kan en mag gewijzigd worden zonder kennisgeving. Als u vragen of klachten hebt over uw bestelling, of als u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de klantendienst op +1-800-999-4688,  ext. 8432.

Wij doen redelijke inspanningen om de kenmerken van onze Producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven; de werkelijke kleur die u ziet, hangt echter af van uw computersysteem en wij kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Gewichten, afmetingen en beschrijvingen zijn bij benadering en louter ter informatie. De opname van Producten op deze Website of App op een bepaald tijdstip impliceert of garandeert niet dat deze Producten op enig tijdstip beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten (met inbegrip van minimumleeftijdsvereisten) die betrekking hebben op het bezit, gebruik en verkoop van enig artikel dat u via deze Website of App koopt, en deze op te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde Producten alleen op een wettige manier zullen worden gebruikt. Watkins behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbare hoeveelheid van eender welk Product te beperken of stop te zetten; om eender welke bon, couponcode, promotiecode, korting of andere soortgelijke promoties te honoreren of voorwaarden te stellen aan de honorering ervan; om eender welke gebruiker het recht te ontzeggen om een of meerdere Aankopen te verrichten; en/of om eender welke gebruiker de levering van een Product (eender welk) te weigeren. Terugbetalingen en omruilingen zijn onderworpen aan het op dat moment geldende terugbetalings- en omruilbeleid van Watkins. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, dan wordt deze verzonden naar een door de koper opgegeven adres, voor zover dat verzendadres volledig is en in overeenstemming is met de verzendbeperkingen beschreven op deze Website of App, en gelegen is in een rechtsgebied waar Watkins, naar eigen goeddunken, de verzending van het/de bestelde Product(en) toestaat. Alle Aankopen via deze Website of App worden verricht op grond van een verzendingscontract. Dientengevolge gaan het risico van verlies alsook de eigendomstitel van artikelen die op deze Website of App zijn gekocht, op u over zodra de artikelen aan de vervoerder overgedragen zijn. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims bij vervoerders voor beschadigde en/of verloren zendingen.

Afwijzing van garanties

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIES, INDIEN AANWEZIG, VAN TOEPASSING OP UW AANGEKOCHTE PRODUCT: (A)DE WEBSITE OF APP (MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD, SOFTWARE OF FORUMS) EN ALLE PRODUCTEN EN MATERIAAL VAN DERDEN (ZOALS HIERNA BESCHREVEN) WORDEN AAN U TER BESCHIKKING GESTELD OP EEN “ZOALS HET IS”, “WAAR HET IS” EN “WAAR BESCHIKBAAR” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF WETTELIJK; EN (B)WIJ EN ONZE GELIEERDE ENTITEITEN (ZOALS HIERNA BESCHREVEN) WIJZEN ENIGE EN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, MET INBEGRIP VAN (I)GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (MET INBEGRIP VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE WEBSITE OF APP OF VAN PRODUCTEN VOOR UW BEHOEFTEN OF VEREISTEN OF DIE VAN EEN ANDERE PERSOON), (II)GARANTIES TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, (III)GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE WEBSITE OF APP (MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD EN SOFTWARE), (IV)GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF APP (MET INBEGRIP VAN VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, VIRUSSEN, DEFECTEN OF WEGLATINGEN), (V)GARANTIES DIE ANDERSZINS BETREKKING HEBBEN OP PRESTATIES, NIET-NAKOMING OF ANDERE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN ONS OF EEN DERDE, EN (VI)GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, HANDELSTRANSACTIES OF HET HANDELSGEBRUIK. WATKINS EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, EN HUN VERANTWOORDELIJKE LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, VERTEGENWOORDIGERS, DIENSTVERLENERS, CONSULTANTS EN AGENTEN (DE “GELIEERDE ENTITEITEN”) GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APP ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VEILIG ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN AANGEPAKT, OF DAT DE WEBSITE OF APP OF DE SERVER(S) WAAROP DE WEBSITE OF APP GEHOST WORDT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERKRIJGEN EN ONDERHOUDEN VAN ALLE COMPUTERHARDWARE, TELEFOON- EN ANDERE APPARATUUR DIE NODIG IS VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APP, EN ALLE KOSTEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO’S VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APP EN UW VERTROUWEN DAAROP. ALLE AFWIJZINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN DE AFWIJZINGEN IN DIT HOOFDSTUK EN ELDERS IN DEZE VOORWAARDEN) WORDEN GEDAAN TEN GUNSTE VAN ZOWEL WATKINS EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, ALSOOK VOOR  HUN RESPECTIEVELIJKE OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN.

De mogelijkheid bestaat dat de Website of App, met inbegrip van alle Inhoud, Software of Forums, onnauwkeurigheden of fouten bevat, of informatie of materiaal dat in strijd is met deze Voorwaarden (in het bijzonder de gedragsregels die worden uiteengezet in hoofdstuk 6 hierboven). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de Website of App, met inbegrip van alle Inhoud, Software of Forums. Hoewel wij proberen de integriteit, tijdigheid en veiligheid van de Website of App te vrijwaren, kunnen wij niet garanderen dat de Website of App bijgewerkt, volledig, juist of veilig is of zal blijven, of dat de toegang tot de Website of App ononderbroken zal zijn. Indien er zich een situatie voordoet waarin de volledigheid of juistheid van de Website of App in twijfel wordt getrokken, ga dan naar https://www.calderaspas.nl/klantenservice en stuur een e-mail via de rubriek “Contact opnemen”, met, indien mogelijk, een beschrijving van het te controleren materiaal en/of de locatie (URL) waar dat materiaal zich op de Website of App bevindt, alsmede voldoende informatie om contact met u te kunnen opnemen. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw bezorgdheid tegemoet te komen.

Materiaal van Derden en links vanaf deze Website of App

Bepaalde functies op de Website of App kunnen toegang bieden tot informatie, producten, diensten en ander materiaal dat beschikbaar gesteld wordt door derden, met inbegrip van Inzendingen (“Materiaal van Derden”), of het mogelijk maken dergelijk Materiaal van Derden te versturen of over te dragen, bijvoorbeeld via hyperlinks vanaf deze Website of App. Door gebruik te maken van een dergelijke functie geeft u ons de opdracht om toegang te krijgen tot dit Materiaal van Derden, dit naar u door te sturen en over te dragen. Het verstrekken van dergelijke links of het beschikbaar maken van dergelijke toegang betekent echter niet dat wij deze derden of dit Materiaal van Derden goedkeuren, noch zijn wij verantwoordelijk voor deze derden of dit Materiaal van Derden, met inbegrip van de nauwkeurigheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid van dit Materiaal van Derden of enige intellectuele eigendomsrechten daarin besloten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en doen geen uitspraken of bieden geen garantie met betrekking tot het Materiaal van Derden of eventuele links die daar naar andere websites of apps verwijzen. Bepaald Materiaal van Derden kan, onder meer, onjuist, misleidend of bedrieglijk zijn. Als u gebruik maakt van een website of app die met een hyperlink verwijst naar deze Website of App of als u Materiaal van Derden raadpleegt, dan gebeurt dit op eigen risico; wij zijn niet verplicht om Materiaal van Derden op te volgen, noch is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het Materiaal van Derden vrij is van virussen. Wij kunnen de toegang tot Materiaal van Derden op eender welk moment (geheel of gedeeltelijk) stopzetten, blokkeren of verhinderen zonder kennisgeving of verplichting ten opzichte van u. Bovendien impliceert de beschikbaarheid van Materiaal van Derden via of in verband met de Website of App niet onze goedkeuring van of onze connectie met enige aanbieder van dergelijk Materiaal van Derden, noch creëert een dergelijke beschikbaarheid een wettelijke relatie tussen u en een dergelijke aanbieder.

Uw gebruik van het Materiaal van Derden gebeurt op eigen risico en is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen die van toepassing zijn op dergelijk Materiaal van Derden (zoals servicevoorwaarden of privacybeleidsmaatregelen van de aanbieders van dergelijk Materiaal van Derden).

Links naar deze Website

Indien u een hyperlink vanaf uw Website naar deze Website wenst te plaatsen, mag u dit alleen doen onder de volgende voorwaarden: (i) elke link naar onze Website of App moet een zuivere tekstlink zijn en duidelijk aangeduid zijn als “Caldera® Spas Website”; (ii) de link moet “verwijzen” naar de URL www.calderaspas.nl en niet naar andere pagina’s op onze Website; (iii) wanneer de link door een gebruiker wordt aangeklikt, moet onze Website op volledig scherm worden weergegeven en niet binnen een “frame” op de website die de link bevat; (iv) het uiterlijk, de positie en andere attributen van de link mogen niet impliceren dat u of verwante organisaties of entiteiten worden gedoogd of gesponsord door, verbonden of geassocieerd zijn met ons; (v) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen de goodwill die verbonden is aan onze namen en handelsmerken niet schaden of afzwakken; (vi) de gelinkte website mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als zijnde onsmakelijk, beledigend of controversieel of die niet geschikt is voor alle leeftijden, rassen, of religieuze en andere door de wet beschermde groepen; en (vii) wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor de link te allen tijde naar eigen goeddunken in te trekken. Op ons verzoek zult u de link onmiddellijk verwijderen. Door uw website aan onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN OF ZULLEN (A)NOCH WATKINS, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, VOOR GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF ANDERE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE DOOR ZAKELIJKE VERLIEZEN, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKS- OF WINSTDERVING, VERLIES VAN ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN OF INBREUK OP DE VEILIGHEID VAN INZENDINGEN (MET INBEGRIP VAN ONBEVOEGDE INTERCEPTIE DOOR DERDEN VAN EENDER WELKE INZENDINGEN), OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS INDIEN VOORAF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES AANGEGEVEN WERD, (B)ZONDER BEPERKING VAN HETGEEN VOORAFGAAT, ZIJN NOCH WATKINS, NOCH HAAR GELIEERDE ENTITEITEN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN EENDER WELKE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APP (MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD OF FORUMS) OF VAN PRODUCTEN OF MATERIAAL VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN ELK VIRUS DAT IN VERBAND DAARMEE KAN WORDEN OVERGEDRAGEN, (C)INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER DE WEBSITE OF APP (MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD, SOFTWARE OF FORUMS), DE PRODUCTEN OF EENDER WELKE GEKOPPELDE WEBSITES OF APPS OF ANDER MATERIAAL VAN DERDEN, DAN IS DE ENIGE OPLOSSING HET STOPZETTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APP, DE PRODUCTEN, GELINKTE WEBSITES OF APPS EN ANDER MATERIAAL VAN DERDEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING. DE ENIGE, UITSLUITENDE EN MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WATKINS EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GEVOLGEN VAN ACTIES, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL HET GROOTSTE DEEL ZIJN VAN (I) HET TOTALE DOOR U BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE OF APP EN (II)TIEN DOLLAR ($10.00). ALLE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN DE BEPERKINGEN IN DIT HOOFDSTUK EN ELDERS IN DEZE VOORWAARDEN) KOMEN TEN GUNSTE VAN ZOWEL WATKINS EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN ALS HUN RESPECTIEVELIJKE OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENVERMELDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ALS U INWONER BENT VAN DE STAAT NEW JERSEY, LEES DAN HET HOOFDSTUK “BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR CONSUMENTEN UIT NEW JERSEY” HIERNA.

Geldend recht en arbitrage

Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wetten van de staat New York en van de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de federale arbitragewet) en zijn hieraan onderworpen, zonder verwijzing naar enige specifieke wettelijke regels behorende tot het recht van New York en ongeacht uw locatie. BEHALVE VOOR GESCHILLEN DIE BEHANDELD KUNNEN WORDEN DOOR HET KANTON- OF VREDEGERECHT, WORDEN ALLE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF EENDER WELK ASPECT VAN DE RELATIE TUSSEN U EN WATKINS, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT, FRAUDE, VERKEERDE VOORSTELLING OF ELKE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, BESLECHT VIA EEN DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE VOOR EEN NEUTRALE BEMIDDELAAR EN NIET IN EEN RECHTBANK DOOR EEN RECHTER OF JURY, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WATKINS EN U ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP BERECHTING DOOR EEN JURY. DERGELIJKE GESCHILLEN OMVATTEN DE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE INTERPRETATIE OF TOEPASSING VAN DEZE ARBITRAGEBEPALING, MET INBEGRIP VAN DE AFDWINGBAARHEID, HERROEPBAARHEID OF GELDIGHEID VAN DE ARBITRAGEBEPALING OF EEN DEEL VAN DE ARBITRAGEBEPALING. AL DEZE GESCHILLEN ZULLEN WORDEN BESLECHT DOOR EEN BEMIDDELAAR EN NIET DOOR EEN RECHTBANK OF RECHTER.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE ARBITRAGE ONDER DEZE VOORWAARDEN ZAL PLAATSVINDEN OP INDIVIDUELE BASIS; GROEPSARBITRAGES EN GROEPSACTIES ZIJN NIET TOEGESTAAN. U GAAT EVENEENS ERMEE AKKOORD OM AF TE ZIEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT DEELNAME AAN EEN GROEPSACTIE.

De arbitrage is onderhevig aan de Consumer Arbitration Rules (“AAA”) van de American Arbitration Association, nader bepaald in deze Voorwaarden. De Consumer Arbitration Rules zijn online beschikbaar op https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer_Rules_Web_1.pdf. Indien nodig organiseert de bemiddelaar hoorzittingen via teleconferentie of videoconferentie in plaats van persoonlijke bijeenkomsten, tenzij de bemiddelaar op uw of ons verzoek een persoonlijke hoorzitting nodig acht. Alle persoonlijke hoorzittingen worden georganiseerd op een locatie die voor beide partijen redelijk gunstig is, rekening houdende met hun mogelijkheid ernaartoe te reizen en met andere relevante omstandigheden. Indien de partijen het niet eens raken over een locatie, dan wordt de locatie bepaald door de AAA of de bemiddelaar. Het besluit van de bemiddelaar leeft de bepalingen van deze Voorwaarden na en is definitief en bindend. De bemiddelaar is bevoegd om tijdelijke, voorlopige, permanent bindende voorzieningen of voorzieningen voor een specifieke uitvoering van deze Voorwaarden toe te kennen, maar alleen in de mate die nodig is om de vrijstelling toe te kennen die is voorzien in de individuele vordering voor de bemiddelaar. De door de bemiddelaar verleende toestemming kan bekrachtigd en afgedwongen worden in een daartoe bevoegde rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande, belet niets in deze Voorwaarden u om problemen onder de aandacht te brengen van federale, staats- of lokale instanties en, indien de wet dit toelaat, kunnen zij voor u verhaal halen tegen ons.

Beëindiging

Deze Voorwaarden zijn van kracht totdat ze worden beëindigd. Watkins kan naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de Website of App op eender welk moment en om welke reden dan ook stopzetten of opschorten, ook wanneer Watkins van mening is dat u de letter of de geest van deze Voorwaarden hebt geschonden of in strijd daarmee hebt gehandeld. Bij een dergelijke beëindiging of opschorting komt uw recht om de Website of App te gebruiken onmiddellijk te vervallen. U stemt ermee in dat elke stopzetting of opschorting van uw toegang tot of gebruik van de Website of App zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden, en dat Watkins uw wachtwoord en gebruikersnaam, en alle gerelateerde informatie en bestanden die ermee verbonden zijn, onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen, en/of elke verdere toegang tot dergelijke informatie of bestanden onmogelijk kan maken. U gaat ermee akkoord dat Watkins en de Gelieerde Entiteiten jegens u of een derde niet aansprakelijk zijn voor de stopzetting of opschorting van uw toegang tot de Website of App of tot dergelijke informatie of bestanden, en niet verplicht zijn dergelijke informatie of bestanden aan u ter beschikking te stellen na een dergelijke beëindiging of opschorting. De hoofdstukken “Informatie verstrekt via de Website of App”, “Intellectuele eigendom”, “Registratie”, “Toegelaten en verboden gebruik” (enkel met betrekking tot de hierin beschreven verbodsbepalingen), “Forums, inzendingen en openbare communicatie“, “Aankopen doen”, “Afwijzing van garanties”, “Materiaal van derden en links vanaf deze Website of App”, “Beperking van aansprakelijkheid”, “Geldend recht en arbitrage”, “Beëindiging”, “Schendingen en schadevergoedingen”, “Vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht”, “Rechtsgebied”, “Feedback en vragen”, “Belangrijke opmerkingen voor consumenten uit New Jersey” en “Diversen” blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

Schendingen en schadevergoedingen

Wij behouden ons het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden voor schendingen van deze Voorwaarden, met inbegrip van de stopzetting, opschorting of blokkering van uw toegang tot deze Website of App. Indien wij nalaten een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijke bepaling of van onze wettelijke of billijke rechten. Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord om ons en de Gelieerde Entiteiten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van en tegen alle schade, vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, verliezen, toekenningen, kosten, uitgaven en vergoedingen (met inbegrip van honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden; (ii) de bewering dat materiaal dat u bij ons indient of naar de Website of App verzendt (met inbegrip van Inzendingen) inbreuk maakt op of anderszins in strijd is met het auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; en/of (iii) uw toegang tot of gebruik van de Website of App (met inbegrip van alle Inhoud of Software) of activiteiten die hiermee verband houden.

Kennisgeving voor Californische gebruikers

Volgens California Civil Code Section 1789.3, hebben Californische gebruikers van de Website of App recht op de volgende specifieke kennisgeving betreffende consumentenrechten: Als u een inwoner bent van de staat Californië en u hebt een vraag of klacht over de Website of App, ga dan naar www.calderaspas.com en stuur een e-mail via de sectie “Contacteer ons”. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar 1280 Park Center Dr, Vista, CA, 92081, Ter attentie van: Customer Care, of door ons te bellen op 1-800-999-4688, ext. 8432. U kunt de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs contacteren, schriftelijk op 1625 North Market Blvd., Sacramento, California 95834, of telefonisch op het nummer (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

Kennisgeving voor internationale gebruikers

Wij informeren alle internationale gebruikers van de App dat Watkins voor de verwerking van de persoonsgegevens van internationale gebruikers een niveau van bescherming hanteert dat equivalent is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679). De details hiervan zijn terug te vinden in het Privacybeleid van Watkins. Deze Voorwaarden tasten de wettelijke bepalingen onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming niet aan.

Vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de “DMCA”) voorziet in rechtsmiddelen voor eigenaars van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op het internet verschijnt, inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Wanneer u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door Watkins wordt gehost uw auteursrecht schendt (bijvoorbeeld materiaal dat door Watkins op een van onze Forums is geplaatst), kunt u (of uw agent) ons via brief of e-mail een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Indien u meent, te goeder trouw, dat er ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, dan staat de DMCA u toe Watkins een tegenbericht te sturen. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten die door de DMCA worden opgelegd; zie http://www.loc.gov/copyright/ voor details. Wij raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen alvorens een kennisgeving of tegenkennisgeving in te dienen. Wees u er ook van bewust dat er sancties kunnen staan op valse claims onder de DMCA.

Filteren

Krachtens 47 U.S.C. Section 230(d), zoals gewijzigd, delen wij u hierbij mede dat er voorzieningen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, -software of filterdiensten) in de handel verkrijgbaar zijn die u kunnen helpen de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen te beperken. Op Wikipedia kunt u informatie terugvinden over aanbieders van dergelijke beveiligingssystemen. Houd er rekening mee dat Watkins geen aanbevelingen geeft voor de producten of diensten die op dergelijke websites of apps worden vermeld.

Rechtsgebied

De Website of App wordt beheerd en/of bestuurd vanuit de Verenigde Staten en is niet opgezet om Watkins te onderwerpen aan enige niet-Amerikaanse jurisdictie of wet. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, doen wij geen uitspraken over het feit of de Website of App, met inbegrip van alle Inhoud of Software, geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen dan de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen de Website of App vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en op eigen risico, en zijn hierbij verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften. De levering van goederen en diensten via de Website of App is voorts onderworpen aan de voorschriften betreffende exportcontrole en economische sancties, geldig in de Verenigde Staten. Door dergelijke artikelen aan te schaffen via de Website of App verklaart en garandeert u dat uw aankoop en het gebruik van het artikel in overeenstemming zijn met deze voorschriften. Zonder beperking van het voorafgaande, ontvangt u mogelijk geen goederen of diensten via de Website of App (a) indien u zich bevindt in, onder controle staat van, of staatsburger of inwoner bent van Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of een ander land waar de Verenigde Staten een embargo op goederen of een andere exportbeperking hebben opgelegd; of (b) indien u voorkomt op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Treasury Department of op de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Commerce Department of op enige andere lijst van de Amerikaanse overheid met eindgebruikers waaraan beperkingen zijn opgelegd; of (c) indien u van plan bent om de aangeschafte goederen of diensten te leveren aan iemand voor wie de bovengenoemde beperkingen gelden. Door dergelijke goederen of diensten (met inbegrip van alle Software) te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat van, of geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat, en/of van plan bent om dergelijke goederen of diensten te leveren aan iemand die wel onderhevig is aan dergelijke beperkingen. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Website of App en/of de levering van een dienst, programma, film of ander product dat daarop wordt beschreven, te beperken voor personen, voor een geografisch gebied of rechtsgebied, op eender welk moment en naar ons eigen goeddunken, en om de hoeveelheden van een dergelijke dienst, programma, film of ander product dat wij leveren, te beperken.

Beleggingsinformatie

De informatie op de Website of App is mogelijk niet actueel en mag niet gebruikt of vertrouwd worden voor een beslissing om te investeren in aandelen van onze moedermaatschappij, Masco Corporation, of deze te kopen, te behouden, te verkopen of op een andere manier over te dragen, of voor enig ander verwant doel. Masco Corporation is een Delaware Corporation die in handen is van de overheid en die kwartaal- en jaarverslagen indient bij de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten in Washington, D.C. (“SEC”).

Toekomstgerichte Verklaringen

De informatie op de Website of App is mogelijk niet actueel en mag niet gebruikt of vertrouwd worden voor een beslissing om te investeren in aandelen van onze moedermaatschappij, Masco Corporation, of deze te kopen, te behouden, te verkopen of op een andere manier over te dragen, of voor enig ander verwant doel. Masco Corporation is een Delaware Corporation die in handen is van de overheid en die kwartaal- en jaarverslagen indient bij de SEC.

Verklaringen in nieuwsberichten van Watkins die op de Website of App staan of mondeling of schriftelijk worden meegedeeld, die betrekking hebben op ons of ons management en die geen historische feiten zijn, zijn “Toekomstgerichte Verklaringen”. Toekomstgerichte Verklaringen omvatten, zonder beperking, verklaringen die (a) de woorden “gelooft”, “verwacht”, “voorziet”, “raamt” of woorden van gelijkaardig belang of betekenis bevatten met betrekking tot ons of ons management; (b) specifiek geïdentificeerd zijn als toekomstgericht; (c) onze plannen, doelstellingen of objectieven voor toekomstige operaties en producten beschrijven; of (d) betrekking hebben op de kenmerken en de groei van onze markten of klanten of onze verwachte liquiditeit en kapitaalmiddelen. Toekomstgerichte Verklaringen zijn slechts voorspellingen, waarbij belangrijke factoren en risico’s een rol spelen. Deze kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in een toekomstgerichte verklaring worden besproken. Die belangrijke factoren en risico’s omvatten, zonder beperking, economische, concurrentiële, gouvernementele en technologische factoren die een invloed hebben op onze activiteiten, markten, producten, diensten en prijzen. Belangrijke factoren en risico’s worden beschreven in het huidige jaarverslag van onze moedermaatschappij (Masco Corporation) dat bij de SEC werd ingediend, en kunnen van tijd tot tijd in detail worden beschreven in bijkomende verslagen en andere bij de SEC ingediende documenten van Masco Corporation. Kopieën van de meest recente rapporten en andere documenten van Masco Corporation kunnen worden geraadpleegd via het SEC EDGAR-systeem op www.sec.gov of kunnen kosteloos worden verkregen bij de Masco Corporation. Watkins wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verantwoordelijkheid van de hand om enige Toekomstgerichte Verklaring in eender welk persbericht of in het algemeen bij te werken, te herzien of aan te vullen.

Feedback en vragen

Wij ontvangen graag vragen, opmerkingen en andere feedback over deze Gebruiksvoorwaarden, de Website of App en onze Producten, waaronder ideeën, voorstellen, suggesties of ander materiaal (“Feedback”). Houd er echter rekening mee dat dergelijke Feedback, ongeacht of deze verband houdt met de Website of App of anderszins, wordt beschouwd als een Inzending onder deze Voorwaarden en dat u hierbij erkent en ermee akkoord gaat dat wij dergelijke Feedback zullen behandelen als niet-vertrouwelijk. Wij mogen deze Feedback dan ook reproduceren, gebruiken, bekendmaken en verspreiden zonder kennisgeving of verplichting ten opzichte van u. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het verstrekken van dergelijke Feedback gratis, vrijwillig en zonder beperkingen is, en ons niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst. Als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u een e-mail sturen via de rubriek “Contacteer ons” op www.calderaspas.nl.

Belangrijke opmerkingen voor consumenten uit New Jersey

Als u een consument bent, woonachtig te New Jersey, dan zijn de volgende bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing voor u (en beperken ze uw eventuele rechten niet) voor zover ze niet afdwingbaar zijn volgens de wetgeving van New Jersey: (a) de afwijzing van aansprakelijkheid voor enige indirecte, incidentele, speciale of punitieve schade, gevolgschade of voorbeeldschade van welke aard dan ook (in zoverre deze bijvoorbeeld niet afdwingbaar is volgens de New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code en New Jersey Consumer Fraud Act); (b) de beperkingen van aansprakelijkheid voor winstderving of verlies of misbruik van gegevens (in zoverre deze bijvoorbeeld niet afdwingbaar zijn volgens de New Jersey Identity Theft Protection Act en de New Jersey Consumer Fraud Act); (c) toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkingen op het verhalen van schade die voortvloeit uit een contract of onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of elke andere theorie (bijvoorbeeld in de mate waarin dergelijke schade door een consument kan worden verhaald volgens de wetgeving van New Jersey, met inbegrip van de New Jersey Products Liability Act); (d) de vereiste dat u Watkins en hun Gelieerde Entiteiten schadeloos stelt (in zoverre dat de omvang van een dergelijke schadeloosstelling bijvoorbeeld verboden is volgens de wetgeving van New Jersey); en (e) de New Yorkse bepaling inzake toepasselijk recht (in zoverre dat uw rechten als consument woonachtig te New Jersey, moeten geregeld worden door de wetgeving van New Jersey, bijvoorbeeld).

Diversen

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld met bijkomende voorwaarden die elders op deze Website of App zijn geplaatst, maar de huidige Voorwaarden zullen voorrang hebben in geval van conflict met dergelijke aanvullende voorwaarden. Deze Voorwaarden en dergelijke aanvullende voorwaarden vormen onze volledige overeenkomst met u betreffende uw gebruik van deze Website of App, en vervangen alle voorgaande of recente schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en Watkins met betrekking tot dit onderwerp. Koppen, opschriften of paragraaftitels in deze Voorwaarden zijn slechts opgenomen voor het gemak en vormen geen definitie of verklaring van paragrafen of bepalingen in deze Voorwaarden. Alle termen die in het enkelvoud zijn uitgedrukt, hebben dezelfde betekenis indien ze in het meervoud worden gebruikt, voor zover van toepassing en tenzij anders is bepaald. Elk gebruik van de term “met inbegrip van” of variaties daarop in deze Voorwaarden moet worden geïnterpreteerd alsof het gevolgd wordt door de zin “zonder beperking”. De ongeldigheid van enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van die gedeelten die afdwingbaar worden geacht door de toepasselijke rechtbanken. Deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en Watkins, en mogen ook niet zo worden opgevat. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder beperking. Kennisgevingen aan u kunnen gebeuren via een bericht op de Website of App, via e-mail of via de gewone post, naar goeddunken van Watkins. Zonder beperking stemt u ermee in dat een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van elke in elektronische vorm gegeven kennisgeving toelaatbaar is in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Voorwaarden, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Watkins is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting ten gevolge van oorzaken buiten haar controle.

Website of App © 2022 Watkins Wellness® tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden

AMERICAS
EUROPE & RUSSIA
AFRICA & MIDDLE EAST
ASIA PACIFIC