Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 13 december 2021

Watkins Wellness (“Masco BU”, “wij”, “ons”) is begaan met privacykwesties en wil dat u op de hoogte bent van de manier waarop Masco BU uw gegevens verzamelt, gebruikt en bekendmaakt in verband met onze activiteiten. Dienovereenkomstig hebben we dit Privacybeleid opgesteld om onze praktijken te beschrijven in verband met gegevens die wij verzamelen via: (1) persoonlijke interacties op beurzen, tijdens persoonlijk marktonderzoek en in winkels waar onze producten worden verkocht, om er een paar te noemen, (2) websites die door ons worden beheerd en van waaruit u dit Privacybeleid opent (de “Websites”), (3) via de softwaretoepassingen die door ons beschikbaar worden gesteld voor gebruik op of via computers en mobiele apparaten (de “Apps”), (4) via onze socialemediasites en -apps die te vinden zijn op  https://www.facebook.com/calderaspas, https://twitter.com/calderaspas, https://www.pinterest.com/calderaspas, https://www.youtube.com/user/Calderaspasvideo en https://www.instagram.com/calderaspas (gezamenlijk onze “Sociale Media” genoemd), en (5) HTML-geformatteerde e-mailberichten die wij u sturen met een link naar dit Privacybeleid (gezamenlijk, met inbegrip van de Websites, Apps en onze Social Media, de “Diensten” genoemd). Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, is dit Privacybeleid niet van toepassing op het verzamelen van gegevens door ons via een website die niet in dit Privacybeleid wordt genoemd of op enige andere wijze dan via de Diensten; evenmin is dit Privacybeleid van toepassing op het verzamelen van gegevens door een van onze Gelieerde entiteiten (zoals hierna gedefinieerd) of door derden.

Wij raden u aan om dit Privacybeleid te lezen alvorens gebruik te maken van de Diensten of uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die u identificeren als individu of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon.

Uw gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met alle voorwaarden van dit Privacybeleid. Gebruik de Diensten niet als u niet akkoord gaat met een deel van dit Privacybeleid.

Beleidswijzigingen
Masco BU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Indien BU een materiële wijziging aanbrengt aan dit Privacybeleid, zal die hier gepost worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren aangezien uw verdere gebruik van de Diensten na wijzigingen aan dit Privacybeleid zal worden beschouwd als een aanvaarding van de wijzigingen. U kunt zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst werd herzien door de vermelding “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze pagina te raadplegen.

 

Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van de Diensten door kinderen

De Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan achttien (18) jaar. Wij vragen dat kinderen geen persoonsgegevens verstrekken via de Diensten.

 

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Wij zullen persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, (post)adres, telefoonnummers en mobiele nummers, e-mailadres, creditcardnummer of ander betaalkaartnummer, geboortedatum, geslacht, IP-adres, profielfoto’s of social media ID’s door uw gebruik van de Diensten, zoals wanneer u een account of profiel aanmaakt, een product bestelt of registreert, literatuur bestelt, deelneemt aan wedstrijden of incentive-programma’s, u aanmeldt voor nieuwsbrieven, een App downloadt, deelneemt aan een enquête, contact opneemt met de klantendienst of anderszins in wisselwerking staat met de Diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen uit andere bronnen, zoals openbare databanken; gezamenlijke marketingpartners; socialemediaplatforms; van mensen met wie u bevriend bent of anderszins mee verbonden op socialemediaplatforms; alsmede van andere derden. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw socialemedia-account te koppelen aan uw Website-account, dan zullen bepaalde persoonsgegevens van uw socialemedia-account met ons worden gedeeld, waaronder persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel of het profiel van uw vrienden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de Diensten te verlenen die u van Masco BU vraagt, zoals het beantwoorden van vragen over productgegevens; het registreren van producten; het uitvoeren van bestellingen voor onderdelen, producten of de klantendienst; het beheren van wedstrijden of incentive-programma’s; het vereenvoudigen van online productvisualisatietoepassingen en het bekijken van populaire productcatalogi. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om u updates te sturen over onze producten en aanbiedingen, online enquêtes uit te voeren, wedstrijden of incentive-programma’s per e-mail, telefoon of de post voor te stellen en om u op de hoogte te brengen van speciale evenementen en advertenties waarin u misschien geïnteresseerd bent. Zie het gedeelte “Sweepstakes, wedstrijden en andere promoties” hieronder voor meer informatie over deelname aan dergelijke activiteiten. Verder kunnen wij persoonsgegevens ook gebruiken om u belangrijke informatie te sturen over de Diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Diensten, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten. Bovendien kunnen wij de gegevens gebruiken om de online en andere diensten van Masco BU, zoals de klantendienst en productondersteuning, te verbeteren, om de consumentenvoorkeuren te begrijpen voor het ontwikkelen van productverbeteringen en -vernieuwingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals het optimaliseren van de gebruikerservaringen van de Diensten en het analyseren, beheren en uitbreiden van onze activiteiten. Als u bij Masco BU solliciteert, gebruiken wij de persoonsgegevens die u verleent om uw sollicitatie te verwerken.

De Diensten bieden mogelijk een functie aan waarmee u een elektronische postkaart kunt verzenden of op een andere manier een bericht kunt delen met een vriend. Indien u dit wilt doen, vragen wij u naar de naam en het e-mailadres van de ontvanger samen met de tekst van een bericht dat u wilt toevoegen. Door deze functie te gebruiken verzekert u ons ervan dat u bevoegd bent om de naam en het e-mailadres van de ontvanger voor dit doeleinde te gebruiken en te verlenen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken: (i) indien nodig of passend onder de toepasselijke wetgeving; (ii) wanneer wij vaststellen dat dergelijk gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan het verzoek van een wetshandhavings- of regelgevende instantie of een andere gerechtelijke procedure; (iii) om onze activiteiten of die van een van onze Gelieerde entiteiten te beschermen; (iv) om de rechten, privacy, eigendom, belangen of veiligheid van Masco BU, de Gelieerde entiteiten, bezoekers van Diensten, klanten, zakenpartners, werknemers of het publiek te beschermen; (v) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij kunnen lijden te beperken; (vi) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (vii) om te reageren op een noodsituatie; en (viii) in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van Masco BU (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een faillissement of gelijkaardige procedures).

 

Hoe wij persoonsgegevens delen

Masco BU kan via de Diensten verzamelde persoonsgegevens delen met Gelieerde entiteiten of andere derden, zoals hieronder beschreven. U moet er ook rekening mee houden dat uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden naar of ontvangen worden door Gelieerde entiteiten of derden in de Verenigde Staten of in andere landen, die onderworpen zijn aan andere privacyvoorschriften dan diegene die van toepassing zijn in het land waar u verblijft. De Gelieerde entiteiten en derden die uw persoonsgegevens van ons ontvangen, zijn verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de “best practices” op het vlak van cyberveiligheid/gegevensprivacy.

 • Gelieerde entiteiten. Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen wereldwijd (gezamenlijk “Gelieerde entiteiten” genoemd) voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, inclusief om dergelijke Gelieerde entiteiten toe te staan u marketingmateriaal te sturen. Indien u wenst af te zien van het delen van uw persoonsgegevens met Gelieerde entiteiten voor hun marketingdoeleinden, verwijzen wij u naar het onderdeel “Keuze: Afmelden” hieronder voor informatie over hoe u zich kunt afmelden.
 • Dienstverleners. Wij kunnen gebruik maken van onafhankelijke dienstverleners om ons te helpen bij de werking van ons bedrijf en de Diensten of om activiteiten in onze naam te beheren, bijvoorbeeld het verzenden van e-mails, het uitbaten van verdelersvestigingen, het uitvoeren van bestellingen, het leiden van reclame of de klantendienst en het organiseren van wedstrijden of incentive-programma’s.  Wij kunnen persoonsgegevens delen met deze derden voor deze doeleinden.  Als u bijvoorbeeld een brochure aanvraagt, zullen wij uw persoonsgegevens delen met ons uitvoerend bedrijf dat zorgt voor de uitvoering van deze aanvraag.
 • Verdelers. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden die onze producten te koop aanbieden. De derde verdeler of detailhandelaar kan rechtstreeks contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post. Indien u wenst af te zien van het delen van uw persoonsgegevens met dergelijke derden voor hun marketingdoeleinden, verwijzen wij u naar het onderdeel “Keuze: Afmelden” hieronder voor informatie over hoe u zich kunt afmelden. Als u persoonsgegevens verstrekt via een dergelijke derde website of op een andere manier, dan verschijnt uw transactie op de website van die derde (en niet op de Diensten). De persoonsgegevens die u verstrekt, worden in dat geval dan ook verzameld en beheerd volgens het privacybeleid van die derde. Masco BU raadt u aan om het privacybeleid van derden die contact met u opnemen over de producten of diensten van Masco BU of Gelieerde ondernemingen te raadplegen.
 • Andere derden. Wij kunnen persoonsgegevens delen met niet-gelieerde derden, met inbegrip van de hierboven besproken verdelers en detailhandelaars, om deze derden in staat te stellen u marketingmateriaal te sturen. Indien u wenst af te zien van het delen van uw persoonsgegevens met dergelijke derden voor hun marketingdoeleinden, verwijzen wij u naar het onderdeel “Keuze: Afmelden” hieronder voor informatie over hoe u zich kunt afmelden.
 • E-mails naar vrienden. Houd er rekening mee dat alle persoonsgegevens die u verstrekt in verband met het versturen van een elektronische postkaart of een ander bericht naar een vriend via de Diensten, zoals uw naam en uw e-mailadres, uiteraard aan uw vriend zullen worden bekendgemaakt.
 • Sociale media. Wij kunnen alle persoonsgegevens die u verstrekt delen met de vrienden die zijn gekoppeld aan uw socialemedia-account, met andere websitegebruikers en ook met de provider van uw socialemedia-account, in verband met uw activiteit op het gebied van sociaal delen, zoals wanneer u uw socialemedia-account koppelt aan uw Diensten-account of inlogt op uw Diensten-account vanaf uw socialemedia-account. Door uw Diensten-account en uw socialemedia-account te koppelen, geeft u ons toestemming om informatie te delen met uw socialemedia-accountprovider en begrijpt u dat het gebruik van de gegevens die wij delen, zal worden geregeld door het privacybeleid van de socialemediasite. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere gebruikers of met uw socialemedia-accountprovider, koppel uw socialemedia-account dan niet aan uw Diensten-account en neem niet deel aan sociaal delen op de Diensten.
 • Promoties. Wij kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt in verband met sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties delen met externe sponsors van dergelijke promoties (ongeacht of dergelijke promoties door ons worden gehost), of anderszins in overeenstemming met de regels die op dergelijke promotie van toepassing zijn. Zie het gedeelte “Sweepstakes, wedstrijden en andere promoties” hieronder voor meer informatie over deelname aan dergelijke activiteiten.
 • Toewijzing. Wij kunnen gegevens die wij verzamelen van gebruikers van de Diensten overdragen aan een Gelieerde entiteit of een derde in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van Masco BU (inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedures).
 • Andere bekendmakingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen indien nodig of passend: (i) onder de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten die gelden buiten het land waar u verblijft; (ii) wanneer wij vaststellen dat dergelijk gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan het verzoek van een wetshandhavings- of regelgevende instantie (inclusief instanties buiten het land waar u verblijft) of een andere gerechtelijke procedure; (iii) om onze activiteiten of die van een van onze Gelieerde entiteiten te beschermen; (iv) om de rechten, privacy, eigendom, belangen of veiligheid van Masco BU, de Gelieerde entiteiten, bezoekers van Diensten, klanten, zakenpartners, werknemers of het publiek te beschermen; (v) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij kunnen lijden te beperken; (vi) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; en (vii) om te reageren op een noodsituatie.
 • Co-brandingsites. Soms gaan wij een speciale relatie aan met een andere onderneming die geen eigendom of partner is van Masco BU om bijkomende eigenschappen voor de Diensten te voorzien, zoals co-brandingsites. Zowel Masco BU als de derde partij verzamelen persoonsgegevens op deze co-brandingsites. De verzameling, het gebruik en de bekendmaking van de persoonsgegevens door Masco BU zijn onderworpen aan dit Privacybeleid, en de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van de persoonsgegevens door derden zijn onderworpen aan hun privacybeleid. U dient het privacybeleid op deze co-brandingsites te lezen om te begrijpen hoe de via deze sites verzamelde persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.
 • Aankopen. Wij kunnen gebruik maken van betaaldiensten van derden (elk apart een “Betaaldienst” genoemd) om betalingen te innen die via de Diensten worden uitgevoerd. Indien u een betaling wenst te verrichten via de Diensten, wordt u doorverwezen naar een webpagina die wordt gehost door de Betaaldienst (of de dienstverleners van de Betaaldienst) en niet door ons (een dergelijke pagina is de “Betaaldienstpagina”). Alle persoonsgegevens die u via de Betaaldienstpagina verstrekt, worden verzameld door de Betaaldienst en niet door ons, en zijn dus onderworpen aan het privacybeleid van de Betaaldienst, in plaats van aan dit Privacybeleid. Masco BU heeft geen controle over, en is niet aansprakelijk voor, het gebruik door de Betaaldienst van gegevens die via de Betaaldienstpagina verzameld worden.

Hoe wij andere gegevens verzamelen en gebruiken

Wij kunnen via de Diensten ook andere gegevens verzamelen die niet specifiek identificeerbaar zijn of niet rechtstreeks betrekking hebben op een individu (“andere gegevens”), zoals gegevens over domein, URL, browser, apparaat en besturingssysteem, over bezoeken aan de pagina’s van de Diensten, App-gebruiksgegevens, fysieke locatie en gegevens verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, door u verstrekte demografische informatie die u niet specifiek identificeerbaar maakt en informatie die is samengevoegd op een manier die u niet meer specifiek identificeerbaar maakt.

Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren andere gegevens verzamelen, waaronder:

 • Via uw browser of apparaat. Bepaalde gegevens worden verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC) adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, internetbrowsertype en -versie, en de naam en versie van de Diensten (zoals de App) die u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de Diensten goed functioneren.
 • Door uw gebruik van de Apps. Wanneer u een App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners de App-gebruiksgegevens opsporen en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de App op basis van uw apparaatnummer.
 • Gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die rechtstreeks worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om gegevens te verzamelen zoals het browsertype, de tijd besteed aan de Diensten, de bezochte pagina’s, taalvoorkeuren en andere verkeersgegevens. Wij en onze dienstverleners gebruiken de gegevens voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie te vergemakkelijken, om informatie doeltreffender weer te geven en uw ervaring bij het gebruik van de Diensten te personaliseren, alsmede voor online trackingdoeleinden. Wij kunnen uw computer herkennen om u te helpen bij het gebruik van de Diensten. Wij verzamelen ook statistische gegevens over het gebruik van de Diensten om het ontwerp en de functionaliteit ervan voortdurend te verbeteren, om te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt en om ons te helpen bij het oplossen van vragen over de Diensten. Cookies stellen ons verder in staat om te selecteren welke van onze advertenties of aanbiedingen het meest waarschijnlijk bij u in de smaak zullen vallen en deze te tonen terwijl u op de Diensten bent. Wij kunnen ook cookies gebruiken in online reclame om reacties op onze advertenties te volgen, en wij kunnen cookies gebruiken om na te gaan hoe u op onze site bent gekomen vanaf een andere website om zo uw online ervaring bij ons te verbeteren.

Indien u niet wilt dat er gegevens worden verzameld via het gebruik van cookies, dan kunt u in de meeste browsers een eenvoudige procedure volgen, waarmee u cookies automatisch kunt weigeren, of waarmee u de keuze krijgt om de overdracht van een bepaalde cookie (of cookies) van een bepaalde website naar uw computer te weigeren of te aanvaarden. U kunt ook surfen naar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/verify. Als u deze cookies echter niet aanvaardt, dan kunt u enig ongemak ondervinden bij het gebruik van de Diensten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw computer niet kunnen herkennen en dat u zich moet aanmelden telkens wanneer u de toepasselijke Diensten bezoekt. Het is ook mogelijk dat u van ons geen reclame of andere aanbiedingen ontvangt die relevant zijn voor uw interesses en behoeften.

 • Gebruik van pixeltags en andere soortgelijke technologieën. Pixeltags (ook bekend als web beacons en clear GIF’s) kunnen worden gebruikt in verband met sommige Diensten om, onder andere, de acties van gebruikers van de Diensten (inclusief e-mailontvangers) te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken samen te stellen over het gebruik van de Diensten en de responspercentages.
 • Op dit moment reageren wij niet op do-not-track signalen van browsers.
 • Gebruik van Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google die gebruik maakt van cookies en andere, soortgelijke technologieën om informatie over het gebruik van de Diensten te verzamelen en te analyseren en om verslag uit te brengen over activiteiten en website-trends. Wij maken ook gebruik van een uitbreiding van Google Analytics genaamd “Demographics and Interest Reporting”, waarmee Google ons informatie verschaft over de demografische gegevens (bijv. leeftijd, geslacht) en interesses van onze gebruikers. Deze gegevens, die Google kan verzamelen door het gedrag van een gebruiker op websites van derden te volgen, helpen ons om meer te weten te komen over onze gebruikers. U kunt meer te weten komen over Google’s praktijken in verband met deze verbeterde tracering en u hiervoor afmelden door een bezoek te brengen aan www.google.com/settings/ads of door de Analytics opt-out browser add-on te downloaden, die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Gebruik van Adobe Flash-technologie (met inbegrip van Flash Local Shared Objects (“Flash LSO’s”)) en andere soortgelijke technologieën. We kunnen Flash LSO’s en andere technologieën gebruiken om, onder andere, informatie over uw gebruik van de Diensten te verzamelen en op te slaan. Als u niet wilt dat Flash LSO’s op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash Player aanpassen om de opslag van Flash LSO’s te blokkeren met de hulpmiddelen in het Instellingenpaneel voor websiteopslag. U kunt Flash LSO’s ook beheren door naar het Instellingenpaneel voor de algemene opslag te gaan en de instructies te volgen (deze kunnen bijvoorbeeld instructies bevatten waarin wordt uitgelegd hoe u bestaande Flash LSO’s kunt verwijderen (verwezen wordt naar “informatie op de Macromedia-site”), hoe u kunt voorkomen dat Flash LSO’s ongevraagd op uw computer worden geplaatst en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash LSO’s kunt blokkeren die niet worden geleverd door de beheerder van de pagina waarop u zich op dat moment bevindt). Merk op dat het instellen van de Flash Player om de aanvaarding van Flash LSO’s te beperken of te limiteren, de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen kan verminderen of belemmeren, waaronder mogelijk Flash-toepassingen die worden gebruikt in verband met de Diensten of onze online inhoud.
 • Fysieke locatie. Wij kunnen informatie over de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen door bijvoorbeeld satelliet-, mobiele telefoon- of WiFi-signalen te gebruiken. Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde, locatiegebonden diensten en inhoud aan te bieden. Wij kunnen ook de fysieke locatie van uw apparaat, in combinatie met informatie over welke advertenties u hebt bekeken en andere informatie die wij verzamelen, delen met onze marketingpartners om hen in staat te stellen u meer gepersonaliseerde inhoud te bieden en de effectiviteit van hun reclamecampagnes te bestuderen. In sommige gevallen kunt u het gebruik en/of delen van de locatie van uw apparaat toestaan of weigeren, maar als u ervoor kiest dergelijk gebruik en/of delen te weigeren, zijn wij en/of onze marketingpartners mogelijk niet in staat u de toepasselijke gepersonaliseerde diensten en inhoud te leveren.
 • Van u. Informatie, zoals uw voorkeurswijze van communicatie, wordt verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt. Tenzij gecombineerd met persoonsgegevens, kunt u aan de hand van deze informatie niet persoonlijk worden geïdentificeerd.
 • Door informatie samen te voegen. Samengevoegde persoonsgegevens identificeren u of een andere gebruiker van de Diensten niet persoonlijk (wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens samenvoegen om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald telefoonstreeknummer heeft).

Wij kunnen andere informatie voor elk doel gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer wij volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen. Indien wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om andere informatie als persoonsgegevens te behandelen, dan kunnen wij deze informatie gebruiken voor alle doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken.

In sommige gevallen kunnen wij andere informatie combineren met persoonsgegevens (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie). Als wij andere informatie combineren met persoonsgegevens, wordt de gecombineerde informatie door ons behandeld als persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

Verkoop van persoonsgegevens
Wij verkopen uw persoonsgegevens of enige andere informatie die wij over u verzamelen niet aan gelieerde of niet-gelieerde derden.

 

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te verwezenlijken, inclusief zoals beschreven in dit Privacybeleid en zoals vereist door de wet.

 

Functies voor door gebruikers gegenereerde inhoud
Bepaalde pagina’s in/van de Diensten, waaronder onze Socialemediasites, stellen gebruikers in staat om hun eigen profielpagina aan te maken of hun eigen inhoud in te dienen (bijvoorbeeld message boards, forums, chatfuncties en blogs, enzovoort). Alle informatie die u in verband met dergelijke diensten bekendmaakt, kan openbaar zijn en gelezen, verzameld of anderszins gebruikt worden door iedereen die de pagina bezoekt waarop u commentaar hebt gegeven, en u dient voorzichtig te zijn bij het beslissen of u uw informatie daar bekend wilt maken. Masco BU kan niet vermijden dat dergelijke publiek beschikbare informatie gebruikt wordt op een manier die een schending is van dit Privacybeleid, de wet of uw persoonlijke privacy en veiligheid. Bovendien kan Masco BU ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van zulke postings.

 

Keuze: Afmelden

Als u geen marketing-gerelateerde e-mails van ons wenst te ontvangen, of als u liever niet hebt dat wij uw persoonsgegevens die via de Diensten of anderszins zijn verzameld, delen met Gelieerde entiteiten of andere derden voor marketingdoeleinden van dergelijke Gelieerde entiteiten of andere derden, dan kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke marketing-gerelateerde e-mails en voor dergelijk delen door de instructies voor het afmelden te volgen, vermeld in elk van dergelijke e-mails of door naar https://www.calderaspas.nl/privacybeleid/ te gaan en het formulier in te vullen.

Wij zullen trachten aan uw verzoek te voldoen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Houd er echter rekening mee dat, als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen uit de databanken van de Gelieerde entiteiten of andere derden met wie wij uw persoonsgegevens al hebben gedeeld op de datum van uw afmelding. Indien u niet langer marketing-gerelateerde e-mails wenst te ontvangen van dergelijke Gelieerde entiteiten of andere derden, dient u rechtstreeks contact op te nemen met dergelijke Gelieerde entiteiten of andere derden, of gebruik te maken van de afmeldingsmechanismen die in hun respectieve privacybeleid of marketing-gerelateerde e-mails zijn opgenomen.

Sweepstakes, wedstrijden en andere promoties
Wij kunnen via de website sweepstakes, wedstrijden, prijsvragen en gelijkaardige promoties organiseren, waarvoor online registratie bij sponsors van dergelijke promoties vereist is. U dient de regels van elke promotie waaraan u deelneemt via de Diensten te controleren, aangezien deze bijkomende belangrijke informatie over het gebruik of de bekendmaking van uw persoonsgegevens door BU of de sponsor kunnen bevatten. In de mate waarin de bepalingen en voorwaarden van dergelijke regels met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens in strijd zijn met dit Privacybeleid, hebben de bepalingen en voorwaarden van die regels voorrang.

 

Diensten van derden
De Diensten kunnen links bevatten naar andere sites die niet door Masco BU worden beheerd. MASCO BU IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE PRIVACYRICHTLIJNEN OF DE INHOUD VAN DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, OOK NIET VOOR DE WEBSITES DIE UITGEGEVEN WORDEN DOOR GELIEERDE ENTITEITEN. Wij bieden zulke links louter aan voor het gemak en de opname van links in de Diensten dient niet te worden beschouwd als een goedkeuring van die website door Masco BU. Als u persoonsgegevens verstrekt via een dergelijke derde website, dan verschijnt uw transactie op de website van die derde (en niet op de Diensten). De persoonsgegevens die u verstrekt, zijn in dat geval dan ook onderworpen aan het privacybeleid van die derde. BU raadt u aan om het privacybeleid te controleren van derde websites waartoe u toegang krijgt via de links op deze Diensten.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bekendmaken of beveiligen van informatie van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of enige andere app-ontwikkelaar, app-provider, socialemediaplatform-provider, besturingssysteem-provider, draadloze serviceprovider of toestelfabrikant, inclusief met betrekking tot persoonsgegevens die u aan andere organisaties bekendmaakt via of in verband met de Apps of onze Sociale Media.

Externe adverteerders
We kunnen externe reclamebedrijven gebruiken om advertenties weer te geven met betrekking tot goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn wanneer u de Diensten en andere websites of online diensten opent en gebruikt, op basis van informatie met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten en andere websites of online diensten op een van uw apparaten, evenals op basis van informatie die van derden is ontvangen. Daartoe kunnen deze bedrijven een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen (onder meer door het gebruik van pixeltags). Zij kunnen deze technologieën, samen met de informatie die zij verzamelen over uw onlinegebruik, ook gebruiken om u te herkennen op de apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten hoe u zich hiervoor kunt afmelden in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u dit Privacybeleid opent, gaat u naar https://thenai.org/opt-out/ en https://youradchoices.com/. U kunt de AppChoices-app downloaden op www.aboutads.info/appchoices om u af te melden in mobiele apps.

Bescherming van persoonsgegevens
Masco BU neemt maatregelen om de via de Diensten verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Helaas kan geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor overdracht van gegevens via internet 100% veilig zijn. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van een account die u bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen overeenkomstig het onderstaande onderdeel “Vragen”.

Voor uw eigen privacybeveiliging raden wij u aan om geen gevoelige persoonsgegevens, zoals betaalkaartgegevens, op te nemen in e-mails die u naar ons stuurt. Masco BU zal in onze emails aan u nooit om gevoelige persoonsgegevens vragen.

Rechtsgebied
Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben, waar onze Gelieerde entiteiten zijn gevestigd, of waar wij dienstverleners inschakelen, en door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u dat uw gegevens worden overgedragen aan landen buiten het land waar u woont, die mogelijk gegevensbeschermingsregels hanteren die afwijken van die van uw land. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen het recht hebben om uw persoonsgegevens in te kijken.

Vragen
Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop Masco BU uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen door te surfen naar https://www.calderaspas.nl/privacybeleid/

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER CALIFORNIË

Op grond van de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), verstrekken wij de volgende aanvullende details met betrekking tot de categorieën persoonsgegevens over inwoners van Californië die wij in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld of bekendgemaakt:

 • Wat wij verzamelen. Wij hebben persoonsgegevens verzameld in de volgende categorieën:
  1. Identifiers, zoals naam, contactgegevens en online-identifiers (bijv. IP-adres)
  2. Persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de California customer records law, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, wachtwoorden en herinneringsvragen/antwoorden, betaalkaartgegevens, en informatie met betrekking tot werkgelegenheid, opleiding en ervaringen, voorkeuren en interesses;
  3. Kenmerken van beschermde classificaties volgens de Californische of federale wetgeving, zoals geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, ras, handicap, medische aandoeningen, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, staatsburgerschap, hoofdtaal, immigratiestatus en militaire/ veteranenstatus;
  4. Commerciële informatie, zoals transactiegegevens, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingswijzen;
  5. Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsergeschiedenis, onlinegedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, toepassingen, systemen en advertenties;
  6. Geolocatiegegevens, zoals apparaatlocatie en IP-locatie;
  7. Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen die zijn gemaakt in verband met onze activiteiten;
  8. Gevolgtrekkingen uit de hierboven opgesomde persoonsgegevens om een profiel of samenvatting op te stellen over bijvoorbeeld iemands voorkeuren en kenmerken.
 • Bij/van wie wij inzamelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen van u of andere bronnen, zoals: onze Gelieerde entiteiten; openbare databanken; gezamenlijke marketingpartners; socialemediaplatforms; van mensen met wie u bevriend bent of anderszins verbonden op socialemediaplatforms; alsmede van andere derden, wanneer zij gegevens met ons delen. Wij gebruiken en maken deze persoonsgegevens bekend om onze activiteiten uit te voeren, te beheren en te onderhouden, om onze producten en diensten te leveren, voor ons leveranciersbeheer, om onze bedrijfsdoeleinden en -doelstellingen te verwezenlijken, en voor de doeleinden die hierboven in dit Privacybeleid zijn beschreven.
 • Waarom wij verzamelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de Diensten te verlenen die u van Watkins Wellness vraagt, zoals het beantwoorden van vragen over productgegevens; het registreren van producten; het uitvoeren van bestellingen voor onderdelen, producten of de klantendienst; het beheren van wedstrijden of incentive-programma’s; het vereenvoudigen van online productvisualisatietoepassingen en het bekijken van populaire productcatalogi. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om u updates te sturen over onze producten en aanbiedingen, online enquêtes uit te voeren, wedstrijden of incentive-programma’s per e-mail, telefoon of de post voor te stellen en om u op de hoogte te brengen van speciale evenementen en advertenties waarin u misschien geïnteresseerd bent. Zie het gedeelte “Sweepstakes, wedstrijden en andere promoties” hierboven voor meer informatie over deelname aan dergelijke activiteiten. Verder kunnen wij persoonsgegevens ook gebruiken om u belangrijke informatie te sturen over de Diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Diensten, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten. Bovendien kunnen wij de gegevens gebruiken om de online en andere diensten van Watkins Wellness, zoals de klantendienst en productondersteuning, te verbeteren, om de consumentenvoorkeuren te begrijpen en zo productverbeteringen en -vernieuwingen te ontwikkelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals het optimaliseren van de gebruikerservaringen van de Diensten en het analyseren, beheren en uitbreiden van onze activiteiten. Als u solliciteert voor een job bij Masco BU kunnen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om uw sollicitatie te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken: (i) indien nodig of passend onder de toepasselijke wetgeving; (ii) wanneer wij vaststellen dat dergelijk gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan het verzoek van een wetshandhavings- of regelgevende instantie of een andere gerechtelijke procedure; (iii) om onze activiteiten of die van een van onze Gelieerde entiteiten te beschermen; (iv) om de rechten, privacy, eigendom, belangen of veiligheid van Watkins Wellness, de Gelieerde entiteiten, bezoekers van Diensten, klanten, zakenpartners, werknemers of het publiek te beschermen; (v) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij kunnen lijden te beperken; (vi) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (vii) om te reageren op een noodsituatie; en (viii) in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van Watkins Wellness (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een faillissement of gelijkaardige procedures).
 • Aan wie wij bekendmaken. Zoals hierboven beschreven in dit Privacybeleid, maken wij de volgende persoonsgegevens bekend aan derden, waaronder onze Gelieerde entiteiten, dienstverleners (waaronder internetserviceproviders en data analytics providers), bedrijfspartners (waaronder verdelers, detailhandelaars en partners voor co-brandingsites), externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties, aan derden om hen in staat te stellen u marketingcommunicatie te sturen, in overeenstemming met uw keuzes, uw socialemedia-accountprovider, aan derden in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedures), en openbare of overheidsinstanties voor onze operationele zakelijke doeleinden:
  1. Identifiers, zoals naam, contactgegevens en online-identifiers (bijv. IP-adres)
  2. Persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de California customer records law, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, wachtwoorden en herinneringsvragen/antwoorden, betaalkaartgegevens, en informatie met betrekking tot werkgelegenheid, opleiding en ervaringen, voorkeuren en interesses;
  3. Kenmerken van beschermde classificaties volgens de Californische of federale wetgeving, zoals geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, ras, handicap, medische aandoeningen, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, staatsburgerschap, hoofdtaal, immigratiestatus en militaire/ veteranenstatus;
  4. Commerciële informatie, zoals transactiegegevens, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingswijzen;
  5. Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsergeschiedenis, onlinegedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, toepassingen, systemen en advertenties;
  6. Geolocatiegegevens, zoals apparaatlocatie en IP-locatie;
  7. Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen die zijn gemaakt in verband met onze activiteiten;
  8. Beroeps- of werkgerelateerde informatie, zoals werkverleden, vorige werkgever, informatie betreffende referenties, CV, bijzonderheden over kwalificaties, vaardigheden en ervaring, personeelsgegevens en gegevens die nodig zijn voor uitkerings- en aanverwante administratieve diensten;
  9. Gevolgtrekkingen uit de hierboven opgesomde persoonsgegevens om een profiel of samenvatting op te stellen over bijvoorbeeld iemands voorkeuren en kenmerken.
 • Wij verkopen niet. Wij “verkopen” geen persoonsgegevens in de zin van de CCPA. In het kader van dit beleid betekent “verkocht” of “verkopen” de bekendmaking van persoonsgegevens tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding, maar omvat bijvoorbeeld niet de overdracht van persoonsgegevens als een actief dat deel uitmaakt van een fusie, faillissement of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze activiteiten.
 • Recht om een verzoek in te dienen. Als u een inwoner van Californië bent, dan kunt u het recht hebben om te verzoeken dat wij:
  1. U de volgende informatie verstrekken over de 12 maanden die aan uw verzoek voorafgaan:
   1. De categorieën van persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en de categorieën van bronnen waaruit wij die persoonsgegevens hebben verzameld;
   2. De specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
   3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonsgegevens over u; en
   4. De categorieën van persoonsgegevens over u die wij anderszins hebben gedeeld of bekendgemaakt, en de categorieën van derden met wie wij dergelijke persoonsgegevens hebben gedeeld of aan wie wij deze hebben bekendgemaakt (indien van toepassing).
  2. Persoonsgegevens te verwijderen die wij van u hebben verzameld

Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U heeft recht op vrijwaring van onwettige discriminatie bij de uitoefening van uw rechten op grond van de CCPA.

 • Hoe verzoeken indienen.
  1. Uw eigen verzoek indienen. Als u een inwoner van Californië bent, dan kunt u een verzoek indienen voor de hierboven beschreven openbaarmakingen of om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen op:

                     a.+1-800-999-4688, Ext: 8432; of

                     b. https://www.calderaspas.nl/privacybeleid/

  • Een verzoek indienen via een agent. Als u een verzoek indient in naam van een inwoner van Californië, dan kunt u een verzoek indienen voor de hierboven beschreven openbaarmakingen of om de persoonsgegevens die wij over deze inwoner hebben verzameld te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen op:

                      a. +1-800-999-4688, Ext: 8432; of

                      b.https://www.calderaspas.nl/privacybeleid/

Bovendien moeten agenten het volgende aanleveren:

 1. Bewijs van vertegenwoordiging (een door de inwoner van Californië ondertekend schrijven waarin u toestemming geeft om namens hem/haar een verzoek in te dienen, is voldoende, tenzij er een volmacht bestaat); en
 2. Uw identiteit bij ons verifiëren.

Inwoners die beroep doen op een bevoegd agent om een verzoek in te dienen, moeten mondeling of schriftelijk (e-mail volstaat) aan het bedrijf bevestigen dat zij de gemachtigde toestemming hebben gegeven om het verzoek in te dienen.

 • Hoe wij uw identiteit verifiëren. Om uw verzoek te kunnen verwerken, dient u ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken, die uitsluitend zullen gebruikt worden om uw identiteit te verifiëren:
  1. Naam;
  2. E-mail; en

Na ontvangst van deze gegevens zullen wij de persoonsgegevens die u in verband met uw verzoek verstrekt, vergelijken met de consumentengegevens waarover wij in onze systemen en toepassingen beschikken om te bepalen of wij al dan niet over uw persoonsgegevens beschikken. Indien aanvullende informatie nodig is om uw identiteit te verifiëren, sturen wij u een brief met het verzoek om aanvullende informatie via dezelfde communicatiemethode die u hebt gebruikt om uw verzoek in te dienen, tenzij u een andere communicatiemethode opgeeft.

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE EUROPESE UNIE, DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN ZWITSERLAND

Internationale verwerking van persoonsgegevens
Wij nemen diverse maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor de overdracht van uw persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EU, de EER of Zwitserland om ervoor te zorgen dat de overdracht en verwerking van uw persoonsgegevens voldoende bescherming krijgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), waaronder het gebruik van EU-standaardcontractbepalingen en het controleren of de ontvangers bindende bedrijfsvoorschriften hebben aangenomen of zich houden aan het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework. Wanneer uw Persoonsgegevens binnen Watkins worden doorgegeven, maken wij gebruik van een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de onderneming.

Bewaring van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs nodig is om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn wordt vereist door de toepasselijke wetgeving. In het algemeen betekent dit dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang wij uw toestemming daarvoor hebben, tenzij er een legitiem zakelijk of juridisch doel is om uw persoonsgegevens langer te bewaren (zoals belastingvoorschriften, handelswetten of bijvoorbeeld garantiedoeleinden).

Uw rechten
U hebt het recht om op grond van de AVG en andere relevante internationale of lokale regels inzake gegevensbescherming te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens (art. 15 AVG); (ii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn (art. 16 AVG); (iii) recht op verwijdering (art. 17 AVG); (iv) recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG); (v) recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG), en (vi) recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (art. 21 AVG). Deze rechten zijn niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende en legitieme zakelijke of juridische redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien wij uw gegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via +1-800-999-4688, Ext: 8432 of EUprivacy@watkinsmfg.com

AMERICAS
EUROPE & RUSSIA
AFRICA & MIDDLE EAST
ASIA PACIFIC